Web stranica Tužilaštva BiH ne podržava Internet Explorer verzije 7 u potpunosti.

Preporučujemo nadogradnju na Internet Explorer, Google Chrome, ili Firefox.

Ako koristite Internet explorer 9 ili više isključite "Compatibility View".

bos  hrv  срп  eng

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Oglasi

Posao

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH („Sl. glasnik BiH" br. 36/13, 16/14 i 56/15), a u vezi sa članom 8., 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članom 6., 18., 20. i 33. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj A – 379/11) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A – 228/17 od 09.06.2017. godine, v.d. glavnog tužioca raspisuje

J A V N I    O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Stručni saradnik – pravnik 

Broj izvršilaca:.................................................................jedan (1)
Status:...............................................................................određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:........................................................................tri (3) mjeseca

Opis poslova:

U skladu sa uputstvima tužioca pruža pomoć tužiocu pri izradi pravnih podnesaka; Izrađuje nacrte pravnih podnesaka (optužnice, žalbe, prijedlozi, naredbe i drugi akti); U skladu sa uputstvima tužioca pomaže tužiocu u radu obavljajući pravne poslove kao što su pronalaženje propisa potrebnih za rad, analiza zakonskih propisa i prakse domaćih i međunarodnih sudova, bilješke sažetka predmeta; U skladu sa uputstvima tužioca vrši pripreme za glavni pretres i zajedno sa tužiocem prisustvuje glavnom pretresu; U skladu sa uputstvima tužioca koordinira aktivnosti agencija za provođenje zakona i drugih organa u toku vođenja istrage; Preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage i sudjeluje u terenskim aktivnostima po nalogu tužioca; Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama kolegija; Postupajući u krivičnim predmetima izvršava i druge zadatke po nalogu tužioca odnosno rukovodioca tužilačkog odjela.

Uvjeti:

-          visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četvorogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,

-          položen pravosudni ispit,
-          2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima,
-          sposobnost pisanja pravnih dokumenata,
-          poznavanje rada na računaru,
-          poznavanje engleskog jezika,
-          poželjno iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava

    2.       Viši stručni saradnik za javne nabavke

-          Broj izvršilaca:.................................................................  jedan (1)
-          Status:............................................................................... neodređeno vrijeme
-          Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Opis poslova:

Provodi postupke javnih nabavki u skladu sa zakonom, posebnim procedurama međunarodnih, kreditnih i donatorskih organizacija ili međunarodnim dokumentima; Pruža podršku i savjetodavnu pomoć nadležnim odjelima i projektima u vezi sa pitanjima koja se odnose na javne nabavke i redovno ih informiše; Izrađuje plan nabavki i vrši eventualne izmjene plana; Izrađuje tendersku dokumentaciju u saradnji sa stručnim osobljem; Izrađuje tekst objava tendera; Pruža neophodnu administrativno-tehničku podršku komisijama za javne nabavke; Osigurava blagovremenost javnih nabavki i ravnotežu između obima nabavki i raspoloživih sredstava; Izrađuje ugovore i ostalu prateću dokumentaciju u okviru postupka javnih nabavki; Relevantnim odjelima/uposlenicima dostavlja informacije o zaključenim ugovorima; Priprema i vodi komunikaciju sa Agencijom za javne nabavke, Pravobranilaštvom BiH, dobavljačima, ponuđačima, Službenim glasnikom BiH, i drugim nadležnim institucijama; Prati i kontroliše izvršenje plana nabavke i ugovora; Izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki; Izrađuje odgovore na prigovore/žalbe ponuđača, obavlja administrativne poslove u vezi sa javnim nabavkama i osigurava pravilno evidentiranje javnih nabavki; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi:

-          visoka stručna sprema (ekonomski fakultet ili pravni ili pravnom srodan fakultet),
-          2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
-          položen stručni upravni ispit,
-          poznavanje rada na računaru

 1.  Viši stručni saradnik analitičar – kontrolor

  Broj izvršilaca:...................................................................... jedan  (1)
Status:.................................................................................... određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:............................................................................. tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Samostalno obavlja poslove u oblasti analize trošenja budžetskih sredstava; Predlaže mjere za uspješno funkcionisanje sistema internih kontrola; Provodi naložene mjere internog nadzora; Vrši analizu svih računovodstvenih iskaza; Kreira sistem praćenja troškova prema zadatim parametrima; Pravovremeno identifikuje potencijalne rizike poslovanja; Sudjeluje u praćenju svih poslovnih događaja kroz ISFU sistem Trezora BiH; Priprema analize za izradu finansijskih izvještaja; Stara se o pravilnoj primjeni važećeg kontnog plana i po potrebi predlaže izmjene istog; Učestvuje u projektnim aktivnostima; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uvjeti:

-          visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani ekonomista četvorogodišnjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen studij na ekonomskom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,

-          2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
-          položen stručni upravni ispit,
-           poznavanje rada na računaru.

 1. Tužilački administrativno-tehnički pomoćnik – (daktilograf)

Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)
Status:.............................................................................. neodređeno vrijeme
Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Opis poslova:

Koristi informatičku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (u daljem tekstu – TCMS), tj. vrši pohranjivanje i ažuriranje u elektronskoj bazi podataka i vrši redovnu provjeru predmeta spisa; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodičnih i godišnjih izvještaja o kretanju predmeta kojima je zadužen tužilac kod kojeg je raspoređen;  Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statističkih izvještaja, kako za potrebe Tužilaštva tako i drugih korisnika; Razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavještava tužioca i učestvuje u planiranju rada za tužilački tim; Obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; Daktilografske poslove za tužioca kod kojeg je raspoređen; Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovođenje osumnjičenih ili svjedoka; Po nalogu tužioca kontaktira Sud i dostavlja odgovarajuću dokumentaciju; Po nalogu tužioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji; Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tužilaštva, a po završetku saslušanja svjedocima dostavlja rješenja o naknadi troškova i pomaže u naplati istih na blagajni Tužilaštva; Vodi zapisnik prilikom saslušanja; Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala; Sređuje i otprema spise; Administrativno-tehničke poslove za tužioca kod koga je raspoređen; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tužilačkog odjela, tužioca kome je raspoređen, kao i rukovodioca odsjeka.

Uvjeti:

-          srednja stručna sprema upravnog, birotehničkog ili srodnog smjera ili gimnazija i položen ispit daktilografa I-a ili I-b klase,
-          poznavanje rada na računaru,
-          2 (dvije) godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima,
-          položen stručni upravni ispit.

 1. Referent specijalist - sistem administrator

Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)
Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Upravlja, nadgleda i podešava IKT infrastrukturu u smislu obezbjeđivanja nesmetanog i kontinuiranog  korištenja IKT infrastrukture, integriteta baze podataka – backupa i održavanja baze podataka; Administrira korisničke naloge i korisničke računare u domenskom okruženju; Obavlja optimizaciju – praćenje i održavanje resursa, optimizaciju servera i korištenje istih te nadgledanje, unapređivanje performansi i optimizaciju mrežnih resursa; Brine o zaštiti sistema – konfiguracija i adminstracija firewall-a, IDS, WSUS, antivirus; Obavlja dnevno održavanje - software/hardware, administraciju SAN-a, administraciju i implementiranje unutrašnje i vanjske mreže (LAN/WAN); Obavlja pravovremeno i uspješno implementiranje svih promjena i nadogradnji unutar IKT infrastrukture; Blagovremeno izvještava o svim eventualnim rizicima po sistem, odjeljenju za sigurnost te direktno rukovodiocu za IKT poslove; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uvjeti:

-          srednja stručna sprema, elektrotehnička, informatička ili gimnazija,
-          3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
-          posjedovanje jednog ili više certifikata (Microsoft Certified Technology Specialist, Cisco CCNA, Unix, LINUX, Networking, TCP/IP itd.),
-          direktno iskustvo u korištenju TCP/IP-a te poznavanje funkcionisanja mreže i mrežnih resursa,
-          odlično poznavanje MS Windows 2003,2008 (active directory),
-          MS Exchange 2003, 2007,
-           Cisco mrežne opreme,
-           položen stručni – upravni ispit.

 1. Referent specijalist – help desk tehničar

Broj izvršilaca:................................................................. dva (2)
Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Pruža podršku krajnjim korisnicima uz korištenje specijalizovanih aplikacija;  Obavlja standardno i stručno dijagnosticiranje hardvera, radnih stanica te druge opreme; Obavlja otklanjanje hardverskih i softverskih problema;  Kreira, održava i instalira unaprijed pripremljene pakete za radne stanice (image files); Usko sarađuje sa sistem administratorom;    Obavlja sve ostale dužnosti i obaveze koje su vezane za uspješno obavljanje zadataka, a koji su u skladu sa ovom pozicijom; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uvjeti:

-          srednja stručna sprema, elektrotehnička, informatička ili gimnazija,
-          3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
-          posjedovanje certifikata iz jedne ili više oblasti (npr. MCP, MSCA, CCNE, PBX, A1),
-          napredno poznavanje mreže i funkcionalnosti računara, printera te druge mrežne opreme,
-          napredno poznavanje MS Windows 2007 active directory okruženja,
-          napredno poznavanje funkcionisanja operativnih sistema (XP, Win 7),
-           napredno poznavanje Microsoft Office paketa,
-          iskustvo sa radom u Outlook/Exchange okruženju,
-          iskustvo u radu sa TCP/IP protokolom,
-          položen stručni – upravni ispit.

 1. Volonter

Broj izvršilaca:.................................................................  deset (10)
Status:............................................................................... određeno vrijeme 1 (jedna) godina

Opis poslova:

Obavlja pripravničku praksu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, a na način propisan posebnim aktom Tužilaštva BiH; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tužilačkog odjela, tužioca kome je raspoređen, te rukovodioca odsjeka.

Uslovi:

-           Visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik sa četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja  prema Bolonjskom procesu završen četvorogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,
-          poznavanje rada na računaru,
-          poželjno poznavanje engleskog jezika.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-       Diploma o završenom fakultetu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) i dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu  (za pozicije 1., 2., 3., 7)

-       Diploma/svjedočanstvo o završenom srednjoj školi (nostrifikovana diploma/svjedočanstvo, ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma/svjedočanstvo stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)  (za poziciju 4., 5., 6.)

-       Dokaz o radnom iskustvu – (U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva) (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6.)

-       Dokaz o položenom pravosudnom ispitu ( za poziciju 1.)
-       Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (nije eliminatoran uslov) (za pozicije 2., 3., 4., 5., 6.)
-       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)
-       Izvod iz matične knjige rođenih (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)
-       Dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 1., 2., 3., 4., 7.)
-       Dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 1.)
-       Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)
-       Certifikati  (jedan  ili više  od navedenih - Microsoft Certified Technology Specialist, Cisco CCNA, Unix, LINUX, Networking, TCP/IP itd.),  (za poziciju 5.)
-       Certifikat (jedan ili više od navedenih -  MCP, MSCA, CCNE, PBX, A1) (za poziciju 6.)
-       Dokaz da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine u struci nakon sticanja visoke stručne spreme: što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje (za poziciju 7.)
-        Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca), u protivnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

Ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona da blagovremeno obavijeste Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine o promjenama.

Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH, u skladu sa članom 8. tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) vodit će računa da struktura zaposlenika kod poslodavca okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.

Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su blagovremene i kompletne podliježu provjeri znanja koju određuje komisija za izbor zaposlenika.

Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo

sa naznakom:
„Za javni oglas broj A – 228/17 za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (navesti broj i naziv pozicije)“

    V.D. GLAVNOG TUŽIOCA   
TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH
Gordana Tadić

_______________________________________________________________________________________________

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH („Sl. glasnik BiH" br. 36/13, 16/14 i 56/15), a u vezi sa članom 8., 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članom 6., 18., 20. i 33. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj A – 379/11) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A – 229/17 od 09.06.2017. godine, v.d. glavnog tužioca raspisuje

J A V N I    O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta okviru projekta „IPA 2013 - Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini u rješavanju predmeta ratnih zločina“

 

 1. Stručni saradnik – pravnik 

Broj izvršilaca:.................................................................šest (6)
Status:...............................................................................određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:........................................................................tri (3) mjeseca

Opis poslova:

U skladu sa uputstvima tužioca pruža pomoć tužiocu pri izradi pravnih podnesaka; Izrađuje nacrte pravnih podnesaka (optužnice, žalbe, prijedlozi, naredbe i drugi akti); U skladu sa uputstvima tužioca pomaže tužiocu u radu obavljajući pravne poslove kao što su pronalaženje propisa potrebnih za rad, analiza zakonskih propisa i prakse domaćih i međunarodnih sudova, bilješke sažetka predmeta; U skladu sa uputstvima tužioca vrši pripreme za glavni pretres i zajedno sa tužiocem prisustvuje glavnom pretresu; U skladu sa uputstvima tužioca koordinira aktivnosti agencija za provođenje zakona i drugih organa u toku vođenja istrage; Preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage i sudjeluje u terenskim aktivnostima po nalogu tužioca; Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama kolegija; Postupajući u krivičnim predmetima izvršava i druge zadatke po nalogu tužioca odnosno rukovodioca tužilačkog odjela.

Uvjeti:

-          visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik             četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četvorogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,
-          položen pravosudni ispit,
-          2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima,
-          sposobnost pisanja pravnih dokumenata,
-          poznavanje rada na računaru,
-          poznavanje engleskog jezika,
-          poželjno iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava.

 1. Stručni saradnik – istražitelj 

Broj izvršilaca:................................................................. dva (2)
Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Sudjeluje u aktivnostima Tužilaštva BiH u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela; Priprema dokumenta, izvještaje i smjernice za rad u oblasti otkrivanja krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH; Priprema i predlaže koncepte i metode vođenja istraga za konkretna krivična djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH; Planira, organizuje i pruža drugu stručnu pomoć u istragama; U saradnji sa predmetnim tužiocem definiše resurse potrebne za vođenje istrage; Predlaže upotrebu istražnih radnji i načina dokazivanja i prikupljanja dokaza i provodi iste po nalogu tužioca; Analizira činjenice i prikupljene dokaze; Priprema izvještaje i druge potrebne akte; Koordinira aktivnosti agencija za provođenje zakona u toku vođenja istrage; Preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage po zahtjevu i nalogu tužioca.

Uvjeti:

-          visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet sigurnosti, visoka policijska škola – smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet – smjer sigurnost,
-          položen stručni upravni ispit,
-          3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
-          sposobnost obavljanja zadataka obavještajne i istražne prirode,
-          poznavanje rada na računaru,
-          poželjno poznavanje engleskog jezika,
-          vozačka dozvola B kategorije.

 1. Stručni savjetnik - prevodilac

Broj izvršilaca:.................................................................  jedan (1)
Status:............................................................................... određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Vrši prevođenje tekstova na i sa engleskog jezika na službene jezike BiH; Prisustvuje sastancima na kojima je potrebno prevođenje; Vodi korespondenciju sa i na engleski jezik; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odsjeka.

Uvjeti:

-          visoka stručna sprema, završen filozofski fakultet – grupa engleski jezik (anglistika),
-          položen stručni upravni ispit,
-          ovlašteni sudski tumač,
-          3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima prevođenja nakon sticanja tražene stručne spreme,
-          poznavanje rada na računaru.

 1. Stručni saradnik – koordinator predmeta

Broj izvršilaca:...................................................................... dva (2)
Status:.................................................................................... određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:............................................................................. tri (3) mjeseca

Opis poslova

Sudjeluje u radu i usmjerava rad referenata za unos podataka u pogledu održavanja operativnih dosjea i prepiske; Vrši popis i fizičko čuvanje dokaza; Čuva prevode i priprema sve dokumente za suđenja; Podnosi zahtjeve za zaštitu svjedoka i brine se da su preduzete sve mjere za zaštitu i pripremu svjedoka; Vrši koordinaciju sa pisarnom Tužilaštva; Prikuplja i obrađuje statističke podatke u koordinaciji sa pisarnom Tužilaštva; Postupajući u krivičnim predmetima izvršava i druge zadatke po nalogu tužioca odnosno rukovodioca tužilačkog odjela.

Uvjeti:

-       visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike ili drugog srodnog smjera,
-       položen stručni upravni ispit,
-       1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
-       poznavanje rada na računaru,
-       poželjno poznavanje međunarodnog prava
-       poželjno poznavanje engleskog jezika.

 1. Referent specijalist za otpremu pismena

Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)
Status:............................................................................... određeno vrijeme  do jedne godine
Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova

Koristi informatičku bazu podataka – softver za TCMS za otpremanje pismena; koristeći informatičku bazu podataka učestvuje u izradi redovnih statističkih izvještaja za potrebe Tužilaštva i drugih institucija; obavlja usmenu internu komunikaciju sa tužiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; vrši sve poslove na otpremi pismena; vodi poštanske knjige i obavlja poslove oko obračuna poštanskih maraka; ovjerava otpravke tužilačkih odluka i rukuje pečatom Tužilaštva kojim je zadužen; obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uslovi:

-          srednja stručna sprema (srednja škola četvrtog stepena),
-          2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
-          položen stručni upravni ispit,
-          poznavanje rada na računaru.

 1. Referent specijalist – upisničar

Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)
Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:........................................................................tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS; Koristi informatičku bazu podataka – softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, ažuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodične i godišnje izvještaje o kretanju predmeta za čije praćenje je zadužen i dostavlja ga šefu pisarne; Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tužiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; Vodi upisnike za sve odjele Tužilaštva; Vodi pomoćne knjige za sve upisnike; Pravi periodične izvještaje o kretanju predmeta; Daje spise u rad tužiocu po nalogu glavnog tužioca ili rukovodilaca tužilačkih odjeljenja; Ulaže podneske u spise i arhivira sve predmete; Prati kretanje predmeta i o tome informiše šefa pisarne, kao i rukovodioca odjeljenja; Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priručnu i trajnu arhivu; Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološki te dostavlja predmete iz priručne u trajnu arhivu; Dostavlja predmete iz arhive na zahtjev glavnog tužioca, sekretara ili rukovodioca odjeljenja Tužilaštva, te ih nakon upotrebe ponovo dostavlja u arhivu; Pomaže u radu na finalnoj obradi predmeta; Stara se i odgovoran je za blagovremeno i zakonito arhiviranje predmeta; Vodi statističke i druge podatke za potrebe Tužilaštva; Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uvjeti:

-          srednja stručna sprema upravnog smjera ili gimnazija,
-          2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
-          položen stručni upravni ispit,
-           poznavanje rada na računaru.

 1. Tužilački administrativno-tehnički pomoćnik – (daktilograf)

Broj izvršilaca:................................................................. dva (2)
Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine
Probni rad:........................................................................tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Koristi informatičku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (u daljem tekstu – TCMS), tj. vrši pohranjivanje i ažuriranje u elektronskoj bazi podataka i vrši redovnu provjeru predmeta spisa; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodičnih i godišnjih izvještaja o kretanju predmeta kojima je zadužen tužilac kod kojeg je raspoređen;  Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statističkih izvještaja, kako za potrebe Tužilaštva tako i drugih korisnika; Razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavještava tužioca i učestvuje u planiranju rada za tužilački tim; Obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; Daktilografske poslove za tužioca kod kojeg je raspoređen; Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovođenje osumnjičenih ili svjedoka; Po nalogu tužioca kontaktira Sud i dostavlja odgovarajuću dokumentaciju; Po nalogu tužioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji; Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tužilaštva, a po završetku saslušanja svjedocima dostavlja rješenja o naknadi troškova i pomaže u naplati istih na blagajni Tužilaštva; Vodi zapisnik prilikom saslušanja; Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala; Sređuje i otprema spise; Administrativno-tehničke poslove za tužioca kod koga je raspoređen; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tužilačkog odjela, tužioca kome je raspoređen, kao i rukovodioca odsjeka.

Uvjeti:

-          srednja stručna sprema upravnog, birotehničkog ili srodnog smjera ili gimnazija i položen ispit daktilografa I-a ili I-b klase,
-          poznavanje rada na računaru,
-          2 (dvije) godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima,
-          položen stručni upravni ispit.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-       Diploma o završenom fakultetu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) i dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu  (za pozicije 1., 2., 3., 4.)
-       Diploma/svjedočanstvo o završenom srednjoj školi (nostrifikovana diploma/svjedočanstvo, ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma/svjedočanstvo stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)  (za pozicije 5., 6., 7.)
-       Dokaz o radnom iskustvu – (U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva) (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)
-       Dokaz o položenom pravosudnom ispitu ( za poziciju 1.)
-       Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (nije eliminatoran uslov) (za pozicije 2.,  3., 4., 5., 6., 7.)
-       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)
-       Izvod iz matične knjige rođenih (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)
-       Dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)
-       Dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 1.)
-       Vozačka dozvola „B“ kategorije (za poziciju 2.)
-       Dokaz da je kandidat ovlašteni sudski tumač (za poziciju 3.)
-       Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (za pozicije 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.)

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Sva oglašena radna mjesta popunjavaju se u okviru projekta „IPA 2013 - Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini u rješavanju predmeta ratnih zločina“, a čemu će biti prilagođen i angažman izabranih kandidata u okviru gore navedenih opisa radnih mjesta.
Ugovor o radu sa izabranim kandidatima zaključiće se na period do 1 (jedne) godine, a može se raskinuti i prije isteka ovog roka, zavisno od trajanja Projekta, odnosno budžeta odobrenog u okviru Projekta.
Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne stariji od 3 mjeseca), u protivnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
Ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona da blagovremeno obavijeste Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine o promjenama.
Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH, u skladu sa članom 8. tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) vodit će računa da struktura zaposlenika kod poslodavca okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.
Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su blagovremene i kompletne podliježu provjeri znanja koju određuje komisija za izbor zaposlenika.

Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo

sa naznakom:
„Za javni oglas broj A – 229/17 za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (navesti broj i naziv pozicije)“

                                                             V.D. GLAVNOG TUŽIOCA
                                                        TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH
                                                                   
 Gordana Tadić


Štampaj

Video

Arhiva

Drugi o nama - PRESS

Arhiva

IZGRADNJA NOVE ZGRADE TUŽILAŠTVA BIH

Foto galerija

06. 2017.
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
22.06.2017. - LIŠEN SLOBODE JOŠ JEDAN OSUMNJIČENI U OKVIRU AKCIJE „MASTER“; PREDLOŽENA MJERA PRITVORA ZA OSUMNJIČENOG
21.06.2017. - OPTUŽENI ZA NEOVLAŠTENI PROMET OPOJNIH DROGA SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU
19.06.2017. - PODIGNUTA OPTUŽNICA U OKVIRU AKCIJE KODNOG NAZIVA „PAPIRUS“ ZBOG KRAĐE IDENTITETA I IZRADE LAŽNIH CIPS DOKUMENATA

Kontakt

ADRESA TUŽILAŠTVA BIH
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)33 707 200
Fax: +387 (0) 33 707 463
info@tuzilastvobih.gov.ba

Ured za informisanje javnosti
Telefon: +387 (0)33 707 201
+387 (0)33 707 480
Fax: +387 (0)33 707 463

RAD SA STRANKAMA