Vijesti

OPTUŽENI NOVO ĐUKIĆ (1972) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA POREZNU UTAJU. BIT ĆE ODUZETO OKO 12.000 KM NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI

03.03.2014. 15:06

Optuženi Novo Đukić, rođen 13. 08. 1972. godine u Kotor Varoši, gdje je i nastanjen, državljanin BiH, koji je optužen za krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stava 1. KZ-a BiH, sporazumno je priznao krivicu i sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH zaključio sporazum.

OPTUŽENI NOVO ĐUKIĆ (1972) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA POREZNU UTAJU. BIT ĆE ODUZETO OKO 12.000 KM NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 15. 01. 2014. godine, a koju je potvrdio Sud BiH dana 22. 01. 2014. godine.

U skladu sa sporazumom, tužilac i optuženi su saglasni da Sud BiH izrekne optuženom Novi Đukiću uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri (3) mjeseca i istovremeno odloži njeno izvršenje u vremenskom rasponu od jedne (1) do dvije (2) godine (vrijeme provjeravanja), a da mu se kao sporedna kazna izrekne novčana kazna u iznosu od 2.000,00 KM, kao i da sud od optuženog, u smislu člana 396. ZKP-a BiH, oduzme imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 12.084,00 KM.

Prilikom određivanja ove kazne uzete su u obzir činjenice da je optuženi priznao krivicu za krivično djelo koje mu se stavlja na teret optužnicom, da je izrazio spremnost da u potpunosti izmiri svoju poreznu obavezu, da je od izvršenja krivičnog djela prošlo više od tri godine, da je otac dvoje maloljetne djece koju izdržava, da do sada nije osuđivan, da je zaključenjem ovog sporazuma pomogao bržem okončanju, ekonomičnosti i smanjenju troškova krivičnog postupka, kao i to da se na strani optuženog nisu našle otežavajuće okolnosti.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu izrekne Sud BiH, te je upoznat da može snositi troškove krivičnog postupka.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba