Vijesti

OPTUŽENI ZA KRIJUMČARENJE LJUDI SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

27.12.2013. 15:12

Optuženi za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 1. u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 1. KZ BiH sporazumno je priznao krivicu.

OPTUŽENI ZA KRIJUMČARENJE LJUDI SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

Optuženi Gani Kovači, rođen 10. 04. 1960. godine u mjestu Podujevo na Kosovu, nastanjen u Mostaru, državljanin BiH, sporazumno je priznao krivicu za krivična djela za koja se tereti i sa tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice. Gani Kovači je 2003. godine osuđivan zbog krivičnog djela krijumčarenje ljudi iz člana 189. KZ BiH na kaznu zatvora od jedne (1) godine i ovu kaznu je izdržao, a trenutno se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od osam (8) godina, koja mu je izrečena prvostepenom presudom Suda BiH od 08. 04. 2010. godine, također zbog krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi iz člana 189. KZ BiH.

U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da Sud BiH optuženom izrekne bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, a imajući u vidu da je optuženi Gani Kovači već pravosnažno presuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina, da mu se primjenom članova 53. i 55. KZ BiH, te članova 48., 49. i 50. KZ BiH utvrdi i izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od osam (8) godina i tri (3) mjeseca.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH od 03. 12. 2013. godine. Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnih djela opisanih u optužnici, te otežavajućih i olakšavajućih okolnosti koje su se našle na strani optuženog. 

Optuženi Gani Kovači se tereti da je u vremenu između izricanja pomenute presude Suda BiH i odlaska na dosuđeno izdržavanje kazne, u periodu od 10. 02. 2009. godine do 26. 03. 2009. godine, kao pripadnik međunarodne kriminalne organizacije koja se bavi krijumčarenjem osoba radi sticanja protivpravne imovinske koristi, sudjelovao u organizaciji, rukovođenju i realizaciji protivzakonitog prebacivanja većeg broja ilegalnih migranata s područja Kosova preko BiH, Hrvatske i Slovenije do Italije. Optuženi je, u saradnji sa jednom ili više NN osoba s područja Kosova, organizovao dolazak i prihvat ilegalnih migranata na teritoriji BiH, područje grada Mostara, te je potom u saradnji i dogovoru s njemu poznatim osobama koordinirao njihovo prebacivanje iz BiH u Hrvatsku, a potom preko Slovenije u Italiju. Gani Kovači je u četiri navrata izvršio ilegalno prebacivanje migranata preko državne granice BiH i R Hrvatske u Italiju, a sve s namjerom sticanja protivpravne imovinske koristi.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa potpunim razumijevanjem pravnih posljedica, u skladu sa članom 231. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju mu, na osnovu ovog sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu Bosne i Hercegovine.  


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba