Vijesti

DESANKA GVOIĆ I MILAN DOKMAN SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU

10.07.2013. 15:05

Dvoje optuženih sporazumno priznali krivicu za počinjeno krivično djelo porezne utaje iz člana 210. Krivičnog zakona BiH.

Sporazum o priznanju krivice su sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH sklopili optuženi:

- Desanka Gvoić, rođena 16. 10. 1955. godine u mjestu Drljače, općina Sisak, R Hrvatska, nastanjena u Banjaluci

- Milan Dokman, rođen 26. 10. 1959. godine u Crkvenom Boku, nastanjen u općini Banja Luka.

Optuženi, potpisivanjem sporazuma, u cijelosti priznaju izvršenje krivičnog djela koje im se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 28. 03. 2013. godine, a koja je potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 03. 04. 2013. godine.

Tužilac je saglasan da, na osnovu sporazuma, Sud BiH za učinjeno krivično djelo izrekne optuženima Desanki Gvoić i Milanu Dokmanu krivičnopravnu sankciju – uslovnu osudu, tako što će im utvrditi kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci i istovremeno odrediti da se izrečena kazna neće izvršiti ako u roku od tri (3) godine ne učine novo krivično djelo, kao i to da se optuženima istovremeno, kao sporedna kazna, izrekne - novčana kazna u iznosu od 53.500,00 KM, te plaćanje troškova vještačenja u iznosu od 500,00 KM.

Na osnovu člana 110. Krivičnog zakona BiH, od optužene Desanke Gvoić oduzet će se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 106.999,00 KM.

Predložene kazne su u skladu sa ulogama optuženih u izvršenju krivičnog djela koje je opisano u optužnici.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuju da su upoznati sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Oni istovremeno potvrđuju da izjavu o priznanju krivice daju dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te su upoznati da mogu snositi troškove krivičnog postupka i paušala koje Sud BiH bude imao u zavisnosti od složenosti postupka.

Sklapanjem sporazuma, optuženi se odriču prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba