Vijesti

OPTUŽENI ADNAN HARAČIĆ SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIVIČNO DJELO TERORIZMA

10.05.2012. 15:12

Optuženi Adnan Haračić sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo terorizma iz člana 201. stav 3. u vezi stava 5. tačke d) i f) i u vezi stava 1. istog člana, a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona BiH.

Optuženi Adnan Haračić zvani „Maca“, rođen 02.11.1987. godine u Bugojnu, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, državljanin BiH, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi Haračić je u cijelosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH od 20.12.2010. godine.

U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da Sud BiH, na osnovu sporazuma, optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od dvanaest (12) do petnaest (15) godina, kao i da se optuženom u utvrđenu i izrečenu kaznu zatvora, u visini koju odredi sud, a u okviru predloženog raspona, uračuna vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 01.12.2010. godine.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela koje je opisano u optužnici u predmetu protiv Harisa Čauševića i dr.

Optuženi se sporazumnim priznanjem obavezao na svjedočenje u ovom i drugim predmetima koji se vode u pravosudnim institucijama BiH. Potpisivanjem ovog sporazuma o priznanju krivice, optuženi pristaje da će svoju obavezu svjedočenja na Sudu BiH u ovom predmetu ispuniti odmah po potpisivanju ovog sporazuma, a po pozivu Suda BiH.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa krivičnim djelom koje mu se stavlja na teret, te dokazima koji potvrđuju navode optužnice. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma, optuženi se odriče prava na suđenje, te prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu ovog sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba