Oglasi

Posao

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, („Sl. glasnik BiH“ broj: 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH („Sl. glasnik BiH" broj:  36/13, 29/14, 56/15, 66/19, 41/21 i 22/22), a u vezi sa članom 8., 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članom 6. 18. 20. i 33. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj: A – 379/11) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj: A – 243/22 od 6na određeno vrijeme,- upisničar  30.06.2022. godine, v.d. glavnog tužioca raspisuje

J A V N I    O G L A S

za prijem volontera u Tužilaštvu/Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine

Volonter

Broj izvršilaca:.................................................................  5 (pet)
Status:.............................................................................  određeno vrijeme 1 (jedna) godina

Opis poslova:

Obavlja pripravničku praksu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, a na način propisan posebnim aktom Tužilaštva BiH; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tužilačkog odjela, tužioca kome je raspoređen, te rukovodioca odsjeka.

Posebni uvjeti:

-          Visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja  prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,

-          poznavanje rada na računaru,
-          poželjno poznavanje engleskog jezika.Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-       Univerzitetska diploma (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca  

-       Dokaz da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine i više u struci nakon sticanja visoke stručne spreme: što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice ne starije od 15 dana (naslovna strana kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije PIO/MIO ne starije od 15 dana

-       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
-       Izvod iz matične knjige rođenih
-       Dokaz o poznavanju rada na računaru
-       Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Napomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 10.     Zakona o radu u institucijama BiH.

- Ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona kandidati su dužni da blagovremeno obavijeste Tužilaštvo Bosne i Hercegovine o promjenama.

Dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

- Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o volontiranju dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne stariji od 3 mjeseca), u protivnom neće doći do potpisivanja ugovora o volontiranju, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata. 

Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 8. tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) vodit će računa da struktura zaposlenika kod poslodavca okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene,  neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su blagovremene i kompletne podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor zaposlenika.

Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH
Kraljice Jelene broj: 88
71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Za javni oglas broj: A – 243/22 za prijem volontera“

 

                                                                                                                      V.D. GLAVNOG TUŽIOCA 
                                                                                                             TUŽILAŠTVA BOSNE i HERCEGOVINE

                                                                                                                             Milanko Kajganić                 

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba