Oglasi

Ostali oglasi

Na osnovu Odluke o prodaji službenih motornih vozila, broj A-154/23 od 14.04.2023. godine, a u skladu sa Instrukcijom o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika-institucija BiH, broj : 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine i broj 08-2-2-46761/20 od 07.07.2020. godine, Komisja za prodaju službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja – licitacijom, Tužilaštva – Tužiteljstva  Bosne i Hercegovine, imenovana Rješenjem o prodaji motornih vozila broj: A – 154-1/23 od 14.04.2023. godine,  objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenog motornog vozila putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

I PREDMET LICITACIJE

Predmet licitacije je prodaja službenog motornog vozila Tužilaštva – Tužiteljstva  Bosne i Hercegovine.

 

II PODACI O VOZILU

BROJ 1. – VW – TOUAREG  

1. Vrsta vozila

M1 putnički automobil

2. Marka vozila

VW

3. Tip vozila

7P

4. Komercijalni opis

Touareg

5. Oblik karoslerije

Terensko

6. Broj sjedišta / broj vrata

5

7. Vrsta goriva

Dizel

8. Snaga motora

180 kw

9. Radni obujam motora

2967 ccm

10. Godina proizvodnje

2014

11. Registrovano do -

09.06.2023.

12. Pređeno kilometara

257.000 km

13. Boja vozila

Crna

14. Broj šasije

WVGZZZ7PZED043722

15. Broj motora

CRC186348

16. Stanje vozila

Ispravno

17. Početna vrijednost u KM

22.460,00 KM

 

 

III  PRAVO UČEŠĆA I NAČIN PRODAJE

1.     Pravo učešća u postupku javne licitacije sistemom pismenog javnog nadmetanja imaju sva pravna i fizička lica (osim zaposlenih u Tužilaštvu – Tužiteljstvu BiH kao i članovi  njihove uže porodice), koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za motorno vozilo koje je predmet kupovine i izvrše uplatu depozita u visini:

-      10% početne cijene za motorno vozilo što je  u relativnom iznosu 2.246,00 KM;

2.     Depozit se uplaćuje na blagajni Tužilaštva/Tužiteljstva BiH, Kraljice Jelene 88, Sarajevo, od 24.04.-03.05.2023. godine u periodu od 11:00 – 13:00 sati. Dokazi o izvršenoj uplati depozita sastavni su dio ponude.

 

 

3.     Prodaja vozila se vrši metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda. Vozilo se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

4.     Vozilo se može pogledati na parkingu Kompleksa pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo dana 03.05.2023. godine u periodu od 09:00 do 13:00 sati, nakon prethodne najave na e-mail: Milos.Elez@tuzilastvobih.gov.ba .

 

IV DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDA

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA – JAVNI OGLAS ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA“ poštom ili neposredno na protokol Tužilaštva – Tužiteljstva BiH, ulica Kraljice Jelene broj 88, 71000 Sarajevo. Krajnji rok za predaju ponuda je 04.05.2023. godine do 12:00 sati, uključujući i sve ponude upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

2. Sve ponude pristigle poslije navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

3. Prodaja vozila će se izvršiti i ako se dostavi samo jedna odgovarajuća ponuda.

4. Ponuda treba da sadrži:

            a) popunjen obrazac za cijenu ponude za fizičko/pravno lice sa pratećom dokumentacijom navedenom na obrascu za cijenu ponude,

            b) izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (sud/notar/općina) da ponuđač nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnom postupku.

c)     dokaz o uplaćenom depozitu.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi bilo koji od traženih dokumenata ili ukoliko ponuda ne sadrži sve podatke, ili su isti nedovoljni za procjenu i analizu ponude, ista će biti odbačena kao nepotpuna.

 

 

V JAVNO NADMETANJE

1. Javno otvaranje ponuda će se održati u prisustvu zainteresiranih ponuđača (fizičkih lica ili ovlaštenih predstavnika pravnih lica) 04.05.2023. godine u sjedištu Tužilaštva – Tužiteljstva BiH, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo u 13:00 sati.

2. Javnom otvaranju može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica/ponuđača, ili fizičko lice/ponuđač, uz prezentaciju ovlaštenja i identifikacionog dokumenta. Prije otvaranja dostavljenih ponuda, javno se saopštavaju pravila javnog nadmetanja.

3. Prilikom otvaranja blagovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene te utvrđuje lista ponuđača.

4.Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilom, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju potpuno istu ponuđenu cijenu, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja Tužilaštva – Tužiteljstva BiH.

 

VI OBAVEZE KUPCA

1. Ponuđač, odnosno kupac je dužan uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku od sedam dana od dana stupanja kupoprodajnog ugovora na snagu i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

2. Ponuđač, odnosno kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, sa naznakom svrha uplate „Kupovina službenog vozila Tužilaštva/Tužiteljstva BiH“, na jedan od sljedećih depozitnih računa JRT Trezora BiH:

- Unicredit Bank d.d. Mostar broj računa: 3380002210018390

- Unicredit Bank d.d. Banja Luka broj računa: 5517902220404858

Polja koja se odnose na uplatu sredstava moraju biti popunjena na slijedeći način:

Polje: broj poreznog obveznika – treba da sadrži jedinstveni matični broj građana, ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili trinaestocifreni identifikacijski broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravno lice;

Polje: Vrsta uplate – za svako polje mora biti „0“;

Polje : Vrsta prihoda – 811114;

Polje: Opština – treba da sadrži šifru opštine prebivlišta/sjedišta uplatioca;

Polje: Poreski period – treba da odgovara datumu uplate;

Polje: Budžetska organizacija – 0108999;

Polje: Poziv na broj – 0000000000;

3.Ukoliko izabrani kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ukoliko nakon zaključenog ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, Tužilaštvo –Tužiteljstvo BiH će dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

4. Iznos  položen na ime depozita, ponuđačima koji nisu izabrani, vratiće se isti dan iz blagajne Tužilaštva –Tužiteljstva BiH.

5.Kupac je dužan preuzeti kupljeno vozilo najkasnije 7 (sedam) dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

6. Kupac snosi sve troškove vezane za prenos vlasništva, transporta, preregistracije, osiguranja i slično.

 

 

 
Napomena: Obrazac za cijenu ponude, izjava o sukobu interesa za pravna lica i izjava o sukobu interesa za fizička lica se preuzima sa web stranice Tužilaštva/Tužiteljstva BiH (http://www.tuzilastvobih.gov.ba/) u dijelu Oglasi.   

                                   

Broj: A-154-2/23                                                          Komisija za prodaju službenih motornih vozila               

Sarajevo, 21.04.2023. godine                                                                                                                     

                                                                

Dostavljeno:

-          Odjel za materijalno finansijske poslove,

-          a/a.

 

 

 

Obrazac za cijenu ponude

 

Izjava o sukobu interesa za fizička lica

 

Izjava o sukobu interesa za pravna lica

 

 

 

 

 

 
 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba