Odjeli u Tužilaštvu BiH

Uprava Tužilaštva

U upravi Tužilaštva BiH obavljaju se pravni, administrativno-tehnički, opći i materijalno-finansijski poslovi, IT poslovi, poslovi vezani za odnose s javnošću i drugi poslovi neophodni za zakonito, blagovremeno i efikasno funkcionisanje Tužilaštva. U upravi Tužilaštva obezbjeđuje se i posebna podrška radu tužilačkih odjela. 

Upravom Tužilaštva, pod nadzorom glavnog tužioca, rukovodi sekretar Tužilaštva i glavnom tužiocu odgovara za rad uprave.  U svrhu obezbjeđivanja efikasnog rada Tužilaštva sekretar neposredno dodjeljuje zadatke u rad.

Poslovi iz nadležnosti uprave Tužilaštva obavljaju se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica: 


Kabinet glavnog tužioca

U Kabinetu glavnog tužioca vode se upisnici i imenici tužilačke uprave, obavlja rad na podjeli spisa tužilačke uprave, vodi evidencija sastanaka i obaveza glavnog tužioca, posjeta Tužilaštvu BiH, protokolarni poslovi, poslovi prevoda za potrebe glavnog tužioca, poslovi saradnje s Ministarstvom pravde i Ministarstvom vanjskih poslova na realizaciji kontakata glavnog tužioca i inostranih tužilaštava i međunarodnih institucija.  U kabinetu glavnog tužioca takođe se zaprima pošta za glavnog tužioca, primaju telefonski pozivi za glavnog tužioca, te obavljaju drugi poslovi za glavnog tužioca. 


Ured sekretara Tužilaštva

U Uredu sekretara Tužilaštva obavljaju se poslovi rukovođenja, nadgledanja i koordiniranja rada svih odjela i drugih organizacionih jedinica uprave, eksterne komunikacije Tužilaštva sa drugim organima, izrade nacrta i prijedloga općih akata tužilaštva, kao i izrada pojedinačnih akata, kontrolisanja računovodstveno-blagajničke dokumentacije, pružanja pomoći glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta, pri utvrđivanju programa rada i informacija o radu, te drugih planova i uopće pružanja pomoći glavnom tužiocu u obavljanju njegovih poslova. 


Odjel za pravne, administrativno-tehničke i opće poslove

U Odjelu za pravne, druge stručne, administrativnotehničke i opće poslove obavljaju se poslovi izrade nacrta općih i drugih akata Tužilaštva, poslovi pisarne, administrativno-tehnički poslovi, lektorski, prevodilački i bibliotekarski poslovi, kadrovski poslovi, daktilografski poslovi, poslovi protokola, kurirski i drugi poslovi koji su nužni za blagovremeno, zakonito i stručno obavljanje poslova Tužilaštva.

 


                                                   Odjel za materijalno-finansijske poslove

U Odjelu za materijalno-finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremanje i izradu budžeta, drugih finansijskih planova i finansijskih izvještaja Tužilaštva, obračuna plaća i naknada, računovodstveni i drugi materijalno-finansijski poslovi, prethodne fiskalizacije prilikom ugovaranja i uopćeno prethodne fiskalizacije svih dokumenata iz kojih mogu proisteći prava i obaveze Tužilaštva, kao i drugi poslovi nužni za ostvarivanje funkcije Tužilaštva. 

Odjel za odnose s javnošću

Odjel za odnose s javnošću prikuplja i sistematizuje sve vijesti i komentare koji su povezani s Tužilaštvom, te o tome obavještava glavnog tužioca, zamjenike glavnog tužioca, druge tužioce, sekretara Tužilaštva, izrađuje i otprema saopštenja za štampu i informacije medijima. 


Odjel za IKT i obradu elektronskog dokaznog materijala

Odjel za IKT i obradu elektronskog dokaznog materijala ima ključnu ulogu u razvoju informaciono-komunikacionog sistema Tužilaštva BiH i praćenju novih informaciono-komunikacionih tehnologija i metoda, te njihovoj implementaciji u postojeći informatički sistem. U ovom odjelu vrši se i sigurnosna obrada i rukovanje digitalnim i informatičkim dokaznim materijalom, sortiranje i pohranjivanje podataka. Odjel za IKT poslove i obradu elektronskog dokaznog materijala pruža pomoć i podršku korisnicima u okviru funkcionalnosti instalirane opreme, podršku organiziranju edukacije uposlenika iz domena IKT tehnologija, kao i pomoć kod realizacije i izvođenja digitalnih dokaza. 


Ured za posebnu podršku Odjelu III

U Uredu za posebnu podršku Odjelu III obavljaju se poslovi podrške Odjelu III koja se ne obezbjeđuje u drugim odjelima ili organizacionim jedinicama uprave Tužilaštva. 

Ured registrara

U Uredu registrara obavljaju se poslovi podrške posebnim odjelima koja se ne obezbjeđuje u drugim odjelima i organizacionim jedinicama uprave Tužilaštva, ostvarivanja kontakata sa MKSJ-om i kontakata sa međunarodnim donatorima. 

Odjel za istrage i podršku svjedocima

U Odjelu za istrage i podršku svjedocima obavljaju se poslovi i preduzimaju mjere na otkrivanju i istragama krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine. U okviru istraga na konkretnim predmetima u odjelu se vrši planiranje i usaglašavanje postupanja i rada na istrazi sa predmetnim tužiocem, odnosno stručnim saradnikom Tužilaštva BiH, koji radi po ovlaštenju tužioca i OSL policijskih i drugih agencija za provođenje zakona definisanih ZKP BiH. Odjel dodatno obavlja i poslove tehničke, psihološke i druge vrste podrške svjedocima s ciljem da se obezbijedi efikasna saradnja sa svjedokom u istrazi i tokom krivičnog postupka, ostvaruje adekvatnu saradnju sa drugim agencijama koje vrše zaštitu svjedoka u istrazi, kako bi se svjedoku omogućilo slobodno i otvoreno svjedočenje u krivičnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine. Odjel ostvaruje potrebnu saradnju unutar Tužilaštva BiH, te sa drugim agencijama za provođenje zakona u BiH. 

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba