Dokumenti

Individualni stručni radovi (hr)

Ovdje možete pogledati stručne radove tužitelja Tužiteljstva BiH i stručnih suradnika Tužiteljstva BiH:

 

- Marinko Jurčević, glavni tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "POLOŽAJ TUŽITELJA U KAZNENOM POSTUPKU"

-  Marinko Jurčević, glavni tužitelj Tužiteljstva BiH, str. savjetnik Ramiz Huremagić - TEMA: "ULOGA TUŽITELJA U ISTRAZI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA NADZOR TUŽITELJA NAD RADOM OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA"

- Marinko Jurčević, glavni tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "DOMAĆE PROCESUIRANJE PREDMETA RATNIH ZLOČINA I TRANZICIONA PRAVDA"

-  Miroslav D. Marković, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "JEDNAKOST U POSTUPANJU I / ILI PRINCIP ISTINE"

- Miroslav D. Marković, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "USTUPANJE KAZNENOG GONJENA STRANOJ DRŽAVI" 

- Miroslav D. Marković,  tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "ORGANIZIRANI KRIMINAL U PRESUDAMA SUDA BIH"

Milorad Barašin , glavni tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "ZAŠTITA I PRUŽANJE POMOĆI ŽRTVAMA/SVJEDOCIMA ORGANIZIRANOG KRIMINALA"

- Milorad Barašin, glavni tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "ZAŠTITA I POMOĆ U ISTRAZI, PODRŠKA I POMOĆ TUŽITELJSTVIMA OD STRANE INSTITUCIJA VLASTI U ZAŠTITI SVJEDOKA KOJA DIREKTNO UTIČE NA EFIKASNOST ISTRAGE"

- Ibro Bulić, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "PRAVNI KARAKTER KOMANDNE ODGOVORNOSTI I NJEN STATUS U MEĐUNARODNOM OBIČAJNOM PRAVU" 

- Ismet Šuškić, tužitelj Tužiteljstva BiH, TEMA: "INTEGRIRANA FINANSIJSKA ISTRAGA USMJERENA KA ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINSKE KORISTI"

-  Diana Kajmaković, tužiteljica Tužiteljstva BiH - TEMA: "ISKUSTVA I PROBLEMI U PRIMJENI POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI" 

- Milorad Barašin, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "KOMANDNA ODGOVORNOST"

- Milorad Barašin,tužitelj Tužiteljstva BiH, Ćazim Hasanspahić, str. savjetnik Tužilaštva BiH - TEMA: "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE: ZAKONITO PRESRETANJE

- Milorad Barašin,  tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA:  "ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJA U BIH"

- Milorad Barašin, Mirza Hukeljić, tužitelji Tužiteljstva BiH - TEMA: "PRETRESANJE POKRETNIH STVARI PREMA ZAKONU O KAZNENOM POSTUPKU"

- Ismet Šuškić,tužitelj Tužiteljstva BiH, TEMA: "ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KAZNENIM DJELIMA U BiH"

- mr.sci. Aleksandar Faladžić, str. savjetnik-kriminalista - TEMA: "ODUZIMANJE PRIHODA STEČENIH KAZNENIM DJELIMA"

- Miroslav Janjić, tužitelj Tužiteljstva BiH; doc.dr. Aleksandar Faladžić,str. savjetnik-kriminalista - TEMA: "SARADNJA TUŽTELJA I POLICIJSKIH AGENCIJA SA ASPEKTA EFIKASNOSTI OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA KAZNENIH DJELA PREMA ZKP-u"

- Vladimir. M. Simović, tužitelj Tužiteljstva BiH  - TEMA: "OBILJEŽJA ISTRAGE U ZAKONU O KAZNENOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE: AKTUELNA PITANJA I PRIORITETI DE LEGE FERENDA" 

- Miroslav D. Marković, tužitelj Tužiteljstva BiH , Zamjenik rukovoditelja Odjela III Tužiteljstva BiH - TEMA : 'ODLUKA ESLJP U PREDMETU MAKTOUF DAMJANOVIC I VREMENSKO VAZENJE KAZNENOG ZAKONA'

- Miroslav D. Marković, tužitelj Tužiteljstva BiH, Zamjenik rukovodioca Odjela III Tužiteljstva BiH - TEMA : ‘’PROCESNI POLOŽAJ TUŽITELJA U KAZNENOM POSTUPKU’’

- Miroslav D. Marković, tužitelj Tužiteljstva BiH, zamjenik rukovoditelja Odjela III Tužiteljstva BiH- TEMA : Ne bis in idem – prekršajni i (ili) kazneni postupak – (ne)otklonjena dilema”

- Diana Kajmaković, tužitelj Tužiteljstva BiH, Davor Knežević, str. savjetnik-istražitelj Tužilaštva BiH - TEMA: "Primjena posebnih istražnih radnji, način prikupljanja u istrazi i izvođenje dokaza na glavnom pretresu”

- Saša Sarajlić, tužitelj Tužiteljstva BiH- TEMA: “Svrha prethodnih prigovora na optužnicu u pozitivnom krivično-procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine”

- Ismet Šuškić, tužitelj Tužiteljstva BiH- TEMA: “Borba protiv korupcije” 

- Mersudin Pružan, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: ''Privremeno udaljenje sudija i tužilaca od vršenja dužnosti po osnovu donesene naredbe o provođenju istrage''

- Dr. Milorad Barašin, tužilac Tužilaštva BiH; doc.dr. Aleksandar Faladžić,str. savjetnik-kriminalista – TEMA: “Odnos tužioca i OSL policijskih agencija u fazi provođenja istrage prema ZKP-u BiH”

- Saša Sarajlić, tužitelj Tužiteljstva BiH; Tanja Matović, stručni suradnik Tužiteljstva BiH - TEMA: "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"

- Sedin Idrizović, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "Izmjena optužnice na glavnom pretresu - dileme i različita primjena u praksi"

- Vedrana Mijović, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "Proceduralne i neproceduralne mjere zastite svjedoka u Bosni i Hercegovini"

- Mersudin Pružan, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "Prigovori prilikom ispitivanja svjedoka na glavnom pretresu"

- Vladimir M. Simovic, tužitelj Tužiteljstva BiH, koautor - TEMA: "Saradnja Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim sudom"

- Hasan Pleh, stručni suradnik – savjetnik - pravnik Tužiteljstva BiH - TEMA: "Krivičnopravni aspekti zaštite kompjuterskih sistema, analiza stanja i de lege ferenda prijedlozi"

- Hasan Pleh, stručni suradnik – savjetnik - pravnik Tužiteljstva BiH - TEMA: "Rukovođenje policijom putem policijskih komesara i nezavisnih odbora kao perfidan modus uticaja politike na obavljanje policijskih poslova” 

- Mirsada Karahmetović, stručni suradnik-pravnik Tužiteljstva BiH, koautor - TEMA: "Cyber kriminal i zaštita privatnosti u cyber svijetu”  

- Senad Osmić, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "Odnos korupcije i klijentelizma"

- Ivana Petković, tužitelj Tužiteljstva BiH; Džermin Pašić, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "Izazovi prilikom sprovođenja posebnih istražnih radnji u predmetima organizovanog kriminala

- Ivana Petković, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "Sukob nadležnosti između Tužilaštva  Bosne i Hercegovine i tužilaštava u Bosni i Hercegovini"

  - Vladimir M. Simovic, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "Udruženi zločinački poduhvat - mogućnosti i ograničenja"

 - Senad Osmić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "Položaj oštećenog u krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini"

- Merisa Nurkić, tužitelj Tužiteljstva BiH - TEMA: "'Paket aranžman' za migrante utvrđivanje imovinske koristi u krivičnom postupku"

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba