Vijesti

OPTUŽENI DANIJEL OROZ (1980) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

13.06.2012. 15:06

Optuženi Danijel Oroz sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Danijel Oroz (1980), nastanjen u Kiseljaku, ranije osuđivan, državljanin BiH i R Hrvatske, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi Oroz je u cijelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 04.05.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od strane Suda BiH dana 11.05.2012. godine.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Danijelu Orozu kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina, te mjeru sigurnosti - oduzimanje predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju krivičnog djela i koji su nastali izvršenjem krivičnog djela.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela koje je opisano u optužnici, u predmetu protiv Danijela Oroza i dr.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi se obavezao da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima u izvršenju krivičnih djela za koja ih tereti optužnica, a koji su mu poznati i u kojim krivičnim djelima su sudjelovali. U tom smislu, optuženi je saglasan da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu eventualno odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma, optuženi se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba